Projekt OPVaV-2009/2.2/03-SORO (MŠ-SR)

Projekt OPVaV-2009/2.2/03-SORO (MŠ-SR)

Projekt OPVaV-2009/2.2/03-SORO (MŠ-SR)

Kód projektu ITMS: 26220220083

Názov projektu: Výskum technologickej základne pre návrh aplikácií využívania obnoviteľných zdrojov energie v praxi

Príjemca pomoci: RMC s.r.o.

Meno zodpovedného zástupcu: Ing. Michal Rafaj

Začiatok riešenia projektu (MM/RR): 10/2010

Koniec riešenia projektu (MM/RR): 12/2014

Anotácia

Projekt sa sústreďoval na analyzovanie možností efektívneho využívania obnoviteľných zdrojov energie (OZE) v praxi, t.j. možností reálneho využívania hlavne solárnej a veternej energie pri návrhu a stavbe nezávislých ostrovných (Grid-Off) systémov elektrární. Jednou z foriem využitia takýchto elektrární je aj ich stavba do spoločných kontajnerov spolu s vybranou aplikáciou, ktorej energetické nároky sú z tejto elektrárne hradené. To bolo aj cieľom výstupnej pilotnej aplikácie.

Spoluriešiteľské organizácie

Projekt bol naplánovaný a schválený tak, že za jeho riešenie zodpovedala spoločnosť RMC s.r.o, ako žiadateľ a príjemca pomoci a riešenie zabezpečovala spolu s partnerom – Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

Stanovené ciele

Strategickým cieľom projektu bolo – Vytvorenie znalostnej a technologickej základne podnikového výskumu a vývoja (VaV), určeného pre tvorbu a realizáciu aplikácií využitia OZE v hospodárskej praxi. Špecifickými cieľmi projektu boli: a./ Vytvorenie expertného (znalostného) systému pre využitie OZE v aplikáciách pre podporu „Zdravia a kvality života“ v spoločnosti, b/ Vybudovanie výskumnej a technologickej základne pre návrh, konštruovanie, simulácie, skúšky a realizáciu kontajnerových Grid-Off elektrických systémov z OZE

Záver

Strategický cieľ projektu naplnil globálny cieľ OPVaV-2009/2.2/03-SORO. Bolo zriadené „Výskumné a vzdelávacie centrum OZE“ v priestoroch TnUAD a zahájená edukačná činnosť, ako aj „Spoločné výskumné pracovisko obnoviteľných zdrojov energie“ (SVP-OZE) na pracoviskách RMC s.r.o. a TnUAD. V rámci špecifických cieľov boli vytvorené, dokumentované a realizované: Expertný systém (ES) pre návrh Grid-Off systémov hybridných elektrární z OZE (slnko, vietor), spolu s otvorenou a doplniteľnou databázou ES, ako jeho súčasť. Technologická základňa pre návrh a vývoj aplikácii využitia OZE: Sieťový server a pracovné stanice; CAD pre konštruovanie; Vývojové prostredie pre návrh RS; Návrhový systém pre PCB; Automatická optická inšpekcia PCB; CAE pre návrhy a simulácie; Spektrálny a merací analyzátor; Automatizovaný merací a testovací systém; Bola realizovaná „Kontajnerová ošetrovňa s ostrovnou elektrárňou na báze OZE“, ENIC-1C Ambulance, ktorá získala aj ocenenia: „Ekologický počin roka 2014“ na výstave ELOSYS_2014 v Trenčíne; Cena ministra hospodárstva – „Inovatívny čin roka 2014“, na Strojárskej výstave v Nitre. Je súčasťou SVP-OZE v RMC s.r.o., resp. Výskumného a vzdelávacieho centra v TnUAD.

Projekt  OPVaV-2009/2.2/03-SORO (MŠ-SR)

Copyright © 2024 RMC s.r.o. | Impressum