Projekt VMSP_2009 (APVV)

Projekt VMSP_2009 (APVV)

Projekt VMSP_2009 (APVV)

Evidenčné číslo projektu: VMSP-P-0098–09

Názov projektu: Výskum a vývoj novej generácie fotovoltaických Grid-On Inverterov pre malé distribuované solárne elektrárne

Žiadateľ a príjemca pomoci: RMC s.r.o.

Meno zodpovedného zástupcu: Ing. Michal Rafaj

Začiatok riešenia projektu (MM/RR): 09/2009

Koniec riešenia projektu (MM/RR): 09/2011

Anotácia

Projekt bol zameraný na priemyselný výskum a vývoj novej generácie fotovoltických (FV) invertorov s výkonom 1 – 5 kW, prednostne určených na výstavbu malých distribuovaných FV elektrární pre rodinné domy, chaty, verejné budovy atď., pripojiteľných do jednofázovej NN distribučnej sústavy. Hlavnou úlohou navrhnutých FV invertorov je meniť jednosmernú energiu FV generátora na striedavú tak, aby mohla byť táto energia štandardne dodávaná do NN distribučnej sústavy a štandardne využívaná odberateľmi.

Obsahom výskumno-vývojového riešenia FV invertorov, boli nasledovné úlohy: identifikácia systémových požiadaviek (výkon, účinnosť, účinník, funkcionalita, bezpečnosť, prevádzkové podmienky, chladenie, rozmery, váha, cena), výskum a vývoj elektronických obvodov a algoritmov riadenia, výskum a vývoj výkonových a ochranných obvodov, návrh a výroba prototypov zvolenej typovej rady, stavba FV elektrárne pre verifikáciu a validáciu výsledkov riešenia.

Spoluriešiteľské organizácie

Projekt bol naplánovaný a schválený tak, že jeho riešenie zabezpečovala len spoločnosť RMC s.r.o, ako príjemca pomoci, t.j. bez ďalších spoluriešiteľských organizácií.

Stanovené ciele

Zámerom a cieľom projektu bolo vyvinúť a úspešne overiť typový rad nových vlastných výrobkov, FV invertorov s výkonom do 5 kW, ako kľúčových komponentov pre stavbu malých FV elektrární, pripojiteľných do distribučnej sústavy. Splnením uvedeného cieľa mal príjemca získať reálne predpoklady na podnikanie v novom, atraktívnom segmente trhu, orientovanom na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE), v ktorom môže uplatniť svoje vlastné, slovenské výrobky.

Záver

RMC s.r.o., ako príjemca pomoci a riešiteľ projektu splnil všetky plánované úlohy a ukončil projekt v stanovenom termíne. Za vlastné technické riešenie, úroveň a novosť typového radu FV invertorov Amon, získal na výstave Elosys_2011 aj cenu „Elektrotechnický výrobok roka“ Riešiteľ dôvodne predpokladal, že výsledky projektu, ako aj deklarovaný záujem verejnosti o OZE podporia jeho nezávislosť na zahraničných riešeniach, zabezpečia mu ekonomický prínos a zvýšia jeho konkurencieschop­nosť, ako aj zamestnanosť. Tieto očakávania podporovala aj novelizácia zákona č. 309/2009 o využívaní OZE v hospodárskej praxi, zameraná hlavne na obmedzenie stavieb veľkých FV elektrární na zelených lúkach. Povolené mali byť len stavby malých FV elektrární, hlavne na strešných konštrukciách budov a autority (ÚRSO) mali jasne a rýchlo formulovať povinnosti, ale aj práva výrobcov elektrickej energie z OZE.

Očakávania výrobcov elektrickej energie z OZE sa bohužiaľ nenaplnili. Právna neistota, chýbajúca podpora vlády, chaos s povoleniami a zjavné iné obmedzenia, za­brzdili tento podnikateľský segment v SR, čim aj reálne odstavili pôvodných slovenských výrobcov od ich aktivít s OZE.

Copyright © 2024 RMC s.r.o. | Impressum