Fotovoltika

Fotovoltika

Kontakt pre vypracovanie cenovej ponuky: fve@rmc.sk   +421 905 731 063


Prečo fotovoltika

Fotovoltika je technológia, ktorá premieňa svetelnú energiu generovanú slnkom priamo na elektrickú energiu pomocou fotovoltických článkov umiestnených na solárnych paneloch. Túto energiu je možné použiť na napájanie domácností, podnikov, škôl a iných odberných miest. Zariadenie, ktoré toto realizuje je fotovoltická elektráreň

 • Produkcia čistej energie. Pomáha znížiť emisie skleníkových plynov a závislosť na fosílnych palivách.
 • Ochrana životného prostredia. Neprodukuje žiadne emisie počas prevádzky, čo prispieva k ochrane životného prostredia.
 • Energetická nezávislosť. Pomáha znižovať závislosť na dovoze energie a posilňuje energetickú nezávislosť krajiny.
 • Úspora nákladov. Pomáha znížiť náklady na elektrickú energiu pre domácnosti, podniky a iné organizácie.
 • Diverzifikácia zdrojov energie. Prispieva k diverzifikácii energetických zdrojov a znižuje riziko závislosti na jednom zdroji energie

Naša ponuka:

 • Výstavba fotovoltických elektrární pre rodinné domy a firmy. Pre firmy realizujeme aj elektrárne s vyšším výkonom ako 10,8 kW v kategórii lokály zdroj elektrickej energie.
 • Ponúkame fotovoltické sústavy s využitím virtuálnej, chemickej batérie prípadne kombinácii oboch riešení.
 • Off-grid aj On-grid riešenia. Bližšie vysvetlenie v časti základné informácie o fotovoltike.
 • Výstavbu realizujeme formou na kľúč, aby ste nemali žiadne starosti a dodatočné náklady.
 • Realizácie zahŕňajú všetko od zamerania, servis, až po kompletné vybavenie administratívnych úkonov spojených s výstavbou.
 • V záujme Vašej bezpečnosti, v prípade nutnosti navrhneme a zrealizujeme rekonštrukciu elektrických rozvodov a bleskozvodnej sústavy
 • Zabezpečujeme inštalácie wallboxov (EV nabíjačiek) k elektromobilom.
 • V prípade záujmu navrhneme a zrealizujeme riešenie využívania solárnych prebytkov ktoré prirodzene vznikajú v letnej sezóne. Napríklad formou spínania ohrevu TUV.

Prečo fotovoltika od RMC s.r.o.:

 • Sme kvalifikovaná firmu pôsobiaca na slovenskom a zahraničnom trhu v oblasti výskumu, výroby a výroby elektroniky od roku 1994.
 • V oblasti fotovoltiky pôsobíme na slovenskom trhu už 15 rokov.
 • Naša spoločnosť disponuje vlastným tímom kvalifikovaných pracovníkov s potrebnými znalosťami, vzdelaním a praxou v oblasti montáže fotovoltických zariadení.
 • V spoločnosť RMC pracuje skúsený tím pracovníkov technickej podpory so znalosťami v oblasti vlastného vývoja elektrotechnických zariadení , ktorý vie vyriešiť aj komplikované inštalácie.
 • Sme vlastníkom osvedčenia pre inštalatérov fotovoltických a slnečných tepelných systémov vydaným Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.
 • Naša spoločnosť sa okrem vývoja a výroby elektroniky dlhodobo zaoberá problematikou fotovoltiky a realizovala množstva inštalácií na rôznych typoch budov a domov od výkonu 1,5 kW do 100 kW.
 • Máme aj vlastné elektrárne, čo nám umožňuje presne odsledovať výkon v jednotlivých obdobiach a posúdiť vhodnosť technických parametrov – a zároveň si udržujeme prísun najnovších informácií z tejto oblasti. V Novej Dubnici na našej budove prevádzkujeme 3 nezávislé elektrárne v rozsahu od 5 kW do 15 kW, v Trenčíne dlhodobo vlastníme 100 kW elektráreň, takže v prípade záujmu je možná aj osobná prehliadka.
 • Naše elektrárne spĺňajú všetky elektro normy, požiadavky na požiarnu bezpečnosť, ochranu rozvodnej sústavy pred prepätím, ochrany objektov a čo je najdôležitejšie požiadavky na bezpečnosť Vás a vašich blízkych.
 • Pracujeme s panelmi a meničmi renomovaných výrobcov a používame len originálne náradie a komponenty.

Aký je postup realizácie:

 • Po kontaktovaní z Vašej strany formou e-mailu alebo telefonicky budete vzápätí oslovený našim pracovníkom s ktorým si dohodnete osobné stretnutie.
 • Po vzájomnej dohode príde náš pracovník urobiť predbežnú obhliadku miesta inštalácie. Pri stanovení ceny je rozhodujúcich viacero faktorov, preto výslednú cenu neurčujeme od stola. Vždy je nevyhnutná obhliadka miesta inštalácie FV elektrárne!
 • Vypracujeme návrh optimálneho riešenia zohľadňujúce individuálnu potrebu zákazníka, ktorý bezplatne získate s cenovou ponukou
  • Posudzuje sa ročná spotreba, stav súčasnej elektroinštalácie, stav bleskozvodnej sústavy, potenciálne zatienenia, dispozícia inštalácie (napr. sklon a azimut strechy ), stav strechy a iné úkony pri inštalácii potrebné na pripojenie do distribučnej sústavy.
  • Návrh obsahuje výpočet mesačného, ročného výkonu elektrárne a výpočet na minimalizáciu strát systému pre konkrétnu realizáciu elektrárne
 • Vypracujeme cenovú ponuku na inštaláciu fotovoltickej elektrárne prípadne ponúkneme alternatívne riešenia.
 • Po akceptovaní cenovej ponuky vypracujeme zmluvu na dielo
 • Po Vašom podpise zmluvy spolu podpíšeme splnomocnenie na uzatváranie zmlúv s distribučnou spoločnosťou, s dodávateľom elektrickej energie a so stavebným úradom v mieste inštalácie elektrárne.
 • Z našej strany následne vybavíme príslušné zmluvy z distribučnou spoločnosťou a stavebným úradom.
 • Po schválení rezervovanej kapacity distribučnou spoločnosťou nasleduje výstavba, pričom prihliadame na to aby sme čo najmenej zasahovali do vášho súkromia.
 • Po oživení systému a premeraní potrebných parametrov Vás zaškolíme na obsluhu inštalovaného zariadenia.
 • Následne dáme vypracovať revíznu správu.
 • V prípade záujmu popri výstavbe vybavíme všetky administratívne náležitosti spojené s elektrárňou.
 • Zaistíme informovanie distribučnej spoločnosti o uvedení novej elektrárne do prevádzky.
 • Po oživení dôkladne sledujeme nežiaduce stavy zariadenia elektrárne na diaľku a v prípade nutnosti Vás navštívime a vyriešime prípadné komplikácie.
 • Na záver od nás dostanete kópie všetkých zmlúv projektu a revíznej správy.

Ukážky realizácii

FotovoltikaFotovoltikaFotovoltikaFotovoltikaFotovoltikaFotovoltikaFotovoltikaFotovoltikaFotovoltikaFotovoltikaFotovoltikaFotovoltika

Základné informácie o fotovoltike

Ako je to v bežnej praxi?

Legislatíva Slovenskej republiky je nastavená tak, že odberateľ energie môže po splnení technických podmienok prepojiť svoju fotovoltickú elektráreň s prípojkou elektriny. Tým dosiahne stav, že počas slnečného svitu energiu neodoberá zo siete, ale zo solárnej elektrárne. Prebytok energie zo slnka je možné ukladať do chemickej batérie, alebo do virtuálnej batérie.

Chemická batéria má kapacitu dimenzovanú tak, aby bol denný prebytok vyrobenej energie využiteľný vo večerných, alebo nočných hodinách. Chemická batéria zvyšuje cenu investície o 20 až 40%

Virtuálna batéria je v podstate zmluvný vzťah medzi odberateľom energie (rodinný dom) a dodávateľom energie (napríklad SSE, a.s.), ktorý umožňuje nespotrebovanú energiu zo solárnej elektrárne bezplatne odovzdať dodávateľovi. V období bez slnečného svitu (noc, zamračené, zimné obdobie) si túto energiu spätne odoberie od dodávateľa energie a to za výrazne zvýhodnenú cenu – kedy platí iba distribučné poplatky. Virtuálna batéria výrazne zvyšuje využiteľnosť elektrárne, ale nezvyšuje investičné náklady.

Ako sa dimenzuje výkon elektrárne?

Správne nadimenzovanie výrobnej kapacity má zásadný vplyv na návratnosť vloženej investície. Preto každý projektový zámer musí byť podopretý kalkuláciou plánovanej spotreby a kvalifikovaným odhadom návratnosti. Hlavným faktorom návratnosti je aktuálna a očakávaná cena energie na trhu. Nízka – dotovaná cena – energie na Slovensku návratnosť predlžuje, ale prípadná dotácia od štátu na výstavbu elektrárne návratnosť skracuje. Návratnosť elektrárne výrazne skracujú nové ekologické spotrebiče elektriny, ako sú nabíjačky pre elektrické autá, klimatizácie domácností a tepelné čerpadlá. V súčasnosti sa pri domácnostiach doba návratnosti v závislosti od vyššie uvedených faktorov pohybuje od 5 do 15 rokov. Technická životnosť elektrárne je 25 až 30 rokov.

Aký môže byť najvyšší inštalovaný výkon fotovoltickej elektrárne?

Súčasná slovenská legislatíva povoľuje inštalovať elektrárne pre domácnosti a firmy s maximálnym výkonom 10,8 kW. V prípade firiem je možné využiť výkon elektrárne až na maximálnu rezervovanú kapacitu ktorú prideľuje podnikateľskému subjektu distribučná spoločnosť.

Čo znamená Off-grid a On-grid riešenie ?

Off-grid riešenie, FV elektráreň nie je pripojená na verejnú distribučnú sieť, v tomto prípade funguje elektráreň ako nezávislý ostrovný systém. Hodí sa hlavne pre objekty z menšou spotrebou napr. rekreačné nehnuteľnosti.

On-grid riešenie, FV elektráreň je pripojená na verejnú distribučnú sieť, vhodné pre domácnosti a firmy

Copyright © 2024 RMC s.r.o. | Impressum